ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - გიდი

ხელშეკრულების ფორმის ნიმუში - ტუროპერატორსა და gids შორის, რომელიც არეგულირებს ტურისტული კომპანიისა და გიდის ვალდებულებებსა და უფლებებს.