სარეკლამო აგენტი

სარეკლამო  აგენტი

ავტორი: თორნიკე ხოშტარია - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მარკეტინგის პროგრამის ედვაიზორი
გვერდების რაოდენობა : 224 გვ.

წინასიტყვაობა
სარეკლამო აგენტის სახელმძღვანელო განკუთვნილია იმ სტუდენტებისათვის, რომელთაც სურთ მიიღონ პროფესიული განათლება შესაბამისი მიმართულებით. აღნიშნული კურსის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სტუდენტების აღჭურვა სარეკლამო პროდუქციის შემუშავების ძირითადი კონცეფციებით, მეთოდებით და სარეკლამო კამნპანიის ორგანიზებისა და წარმართვის უნარით.
სპეციალისტის პროფესია სარეკლამო სფეროში მოიცავს სხვადასხვა სახის საქმიანობის განხორციელებას: საინფრმაციო, საინფორმაციო-კომუნიკაციური, კვლევითი, შემოქმედებითი და ა.შ. რაც შესაძლებელი არის მხოლოდ შესაბამისი ცოდნის საფუძველზე. სახელმძღვანელოს ფარგლებში ყალიბდება გარკვეული მიდგომები რეკლამის ფენომენის მიმართ: ახსნილია რეკლამის, როგორც მარკეტინგის შემადგენელი ნაწილის კომპლექსური ბუნება და იკვეთება რეკლამის ძირითადი მახასიათებლები, როგორც მასობრივი კომუნიკაციის ნაირსახეობა.
სახელმძღვანელო შედგება ექვსი თავისგან. თითოეული თავის ბოლოს მოცემულია სავარჯიშოები და კითხვები თვითშემოწმებისათვის, რაც სტუდენტებს დაეხმარებათ პრაქტიკული უნარების გამომუშავებაში. 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 

 

მსგავსი გვერდები