სატრანსპორტო ლოჯისტიკა

სატრანსპორტო ლოჯისტიკის სახელმძღვანელოს დამკვეთია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.