შემომყვანი ტურისტული პაკეტების შემუშავება

მარშრუტის შედგენა

ტურისტული მარშრუტის შედენა პირველი ეტაპია ტურის დაგეგმარებაში

დეტალური გაწერა

ტურის დეტალური გაწერა გულისხმობს მარშრუტის დროში დაგეგმარებას, განთავსების და კვების ობიექტების შერჩევას, ტრანსპორტის და გიდის მოძიებას.ებაში

სერვისის მომწოდებლები

ხარისხიანი სერვისების მომწოდებლების მოძიება და (განთავსების და კვების ობიექტები, გიდები და მძღოლები და ა.შ) ურთიერთობა, ხელშეკრულებების გაფორმება და მათთან თანმშრომლობა ტურისტული პროდუქტის ხარისხის გამსაზღვრელი კომპონენტია.

სარეკლამო ტექსტი

შედგენილი მარშრუტის სარეკლამო ტექსტის გაწერა და თარგმა (საჭიროების შემთხვევაში)  ერთერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, სარეკლამო ტექსტს ვიყენებთ ტურის პრეზენტაციისას, საკუთარ საიტზე  თუ სხვადასხვა სარეკლამო გვერდებზე განთავსებისთვის.ია.

თვითღირებულება და ფასწარმოქმნა

ტურისტული პაკეტის თვითღირებულების ფასის გამოთვლა ტურისტული პაკეტის შემუშავების ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია, თვითღირებულება გულისხმობს ყველა იმ ხარჯის განსაზღვრას,  რომელიც საჭიროა ტურის შესასრულებლად.