ტუროპერეტორი დოკუმენტაცია

ზოგადი მომსახურების  ხელშეკრულება

ზოგადი მომსახურების ხელშეკრულება

მომსახურების ხელშეკრულებით შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას გასწიოს გარკვეული მომსახურება შეთანხმებული საზღაურის სანაცვლოდ.

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - ტურისტი

ხელშეკრულების ფორმა ტუროპერატორი - ტურისტი

ხელშეკრულების ფორმის ნიმუში - ტუროპერატორსა და ტურისტს შორის, რომელიც არეგულირებს ტურისტული კომპანიისა და ტურისტის ვალდებულებებსა და უფლებებს.