ტრანსპორტირება სახელმძღვანელოები

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

ლოჯისტიკა

ლოჯისტიკა

სახელმძღვანელოში განხილულია ლოგისტიკის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები, კერძოდ, აღწერილია ლოგისტიკის არსი და ამოცანები, ლოგისტიკის კონცეფცია და ფუნქციები, სერვისი და მომსახურების დონის მაჩვენებლები ლოგისტიკურ სისტემაში, შესყიდვების ლოგისტიკა, საწყობი ლოგისტიკურ სისტემაში, სატრანსპორტო, განაწილების, მარაგების ლოგისტიკა, შუამავლები ლოგისტიკაში, ინფორმაციული ლოგისტიკა, ლოგისტიკური ადმინისტრირება.

სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრებისა და მაგისტრებისათვის, აგრეთვე ლოგისტიკის საკითხებით დაინტერესებული მკითხველისათვის.

შოთა ვეშაპიძე, ლალი ოსაძე, დალი სეხნიაშვილი.

შ ი ნ ა ა რ ს ი
შესავალი
თავი I. ლოგისტიკის განმარტება
თავი II. ლოგისტიკის კონცეფცია და ფუნქციები
თავი III. ლოგისტიკური სისტემა
თავი IV. ლოგისტიკის მეთოდოლოგიური აპარატი
თავი V. სერვისი და მომსახურების დონის მაჩვენებლები
თავი VI. შესყიდვების ლოგისტიკა
თავი VII. საწყობი ლოგისტიკურ სისტემაში
თავი VIII. სატრანსპორტო ლოგისტიკა
თავი IX. საწარმოო ლოგისტიკა
თავი X. განაწილება ლოგისტიკაში
თავი XI. მარაგების ლოგისტიკა
თავი XII. შუამავლები ლოგისტიკაში
თავი XIII. ინფორმაციული ლოგისტიკა
თავი X IV. ლოგისტიკური ადმინისტრირება
გამოყენებული ლიტერატურა
დანართები  

 

გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა - სტანდარტი)   

 
მსგავსი გვერდები