სამართლებრივი აქტები და კანონმდებლობა ტურიზმში

კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ

კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ

ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს კურორტებსა და საკურორტო ადგილებში საწარმოთა განთავსების, სამეწარმეო საქმიანობის, ბუნებრივი სამკურნალო რესურსებით სარგებლობისა და მოსახლეობის განსახლების აუცილებელ პირობებს.

 

 

 

 

 

 

მსგავსი გვერდები