ტუროპერეტორი დოკუმენტაცია

მომსახურების  ხელშეკრულება (ზოგადი)

მომსახურების ხელშეკრულება (ზოგადი)

მომსახურების ხელშეკრულებით შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას გასწიოს გარკვეული მომსახურება შეთანხმებული საზღაურის სანაცვლოდ.
მომსახურების ხელშეკრულების მხარეები შეიძლება იყვნენ ფიზიკური და იურიდიული პირები, აგრეთვე პირთა გაერთიანებებიც.
მომსახურების ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ნებისმიერი კანონით აუკრძალავი მომსახურების გაწევაზე.
შენიშვნა: მომსახურების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს არეგულირებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

შაბლონის გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ორგანიზაციის წევრებისთვის (წევრობის ფორმა -  სტანდარტი)   

 
 

 

მსგავსი გვერდები