სამართლებრივი აქტები და კანონმდებლობა ტურიზმში

საქართველოს კანონი ტურიზმის შესახებ

საქართველოს კანონი ტურიზმის შესახებ

ეს კანონი განსაზღვრავს ტურიზმის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკასა და ტურისტული საქმიანობის სუბიექტებსა და მიმართულებებს, აწესრიგებს ტურისტულ საქმიანობას, აგრეთვე განსაზღვრავს ტურისტის, როგორც მომხმარებლის, უფლებებსა და გარანტიებს ...

საქართველოს კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ (ძალადაკარგული)

საქართველოს კანონი ტურიზმისა და კურორტების შესახებ (ძალადაკარგული)

 საქართველოს კანონი „ტურიზმისა და კურორტების შესახებ“ არეგულირებს ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობის სფეროში არსებულ ურთიერთობებს. კანონი წარმოადგენს დარგის რეგულირების ყველაზე სპეციალურ მექანიზმს. 

კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ

ეს კანონი განსაზღვრავს საქართველოს კურორტებსა და საკურორტო ადგილებში საწარმოთა განთავსების, სამეწარმეო საქმიანობის, ბუნებრივი სამკურნალო რესურსებით სარგებლობისა და მოსახლეობის განსახლების აუცილებელ პირობებს.

თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის

ამ კანონის მიზანია საქართველოში ტურიზმის განვითარება და მეწარმეობის ხელშეწყობა, რისთვისაც ეს კანონი ადგენს პირობებს თავისუფალ ტურისტულ ზონებში სასტუმროების მშენებლობისა და ფუნქციონირებისათვის, ასევე საგადასახადო და სხვა შეღავათებს.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი - თავი 12

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს...