სახელმძღავანლოები რესტორნის მენეჯმენტში

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

რესტორნის სერვის მენეჯერი

წინამდებარე სტუდენტის სახელმძღვანელო მომზადებულია „ პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითრების ხელშეწყობის პროგრამის “ ფარგლებში , მისი დამკვეთია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი .

ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება

მასწავლებლის გზამკვლევი თან ერთვის ბართენდერის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულს ,,ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება“

How to open and operate a Restaurant

Arthur L. Meyer and Jon M. Vann
Copyright © 2013 by Morris Book Publishing, LLC
Editorial Director: Cynthia Hughes Cullen
Editor: Tracee Williams
Project Editor: Lauren Brancato
Text Design: Sheryl P. Kober
Layout: Justin Marciano
Diagrams: Lori Enik
Page number: 243