სახელმძღავანლოები რესტორნის მენეჯმენტში

სურსათის უვნებლობის სახელმძღვანელო

სურსათის უვნებლობის სახელმძღვანელო

სურსათის უვნებლობის სახელმძღვანელო საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დანერგვას საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, მომხმარებლისთვის მიწოდებული კერძების ხარისხის ამაღლებას და კომპანიების ბიზნესმოდელის გაუმჯობესებას.

რესტორნის სერვის მენეჯერი

წინამდებარე სტუდენტის სახელმძღვანელო მომზადებულია „ პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითრების ხელშეწყობის პროგრამის “ ფარგლებში , მისი დამკვეთია სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი .

ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება

მასწავლებლის გზამკვლევი თან ერთვის ბართენდერის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულს ,,ბარის ორგანიზება და ფუნქციონირება“

How to open and operate a Restaurant

Arthur L. Meyer and Jon M. Vann
Copyright © 2013 by Morris Book Publishing, LLC
Editorial Director: Cynthia Hughes Cullen
Editor: Tracee Williams
Project Editor: Lauren Brancato
Text Design: Sheryl P. Kober
Layout: Justin Marciano
Diagrams: Lori Enik
Page number: 243