გიდი - სახელმძღვანელო

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

გზამკვლევი ტურისტული გიდებისთვის

გზამკვლევი ტურისტული გიდებისთვის

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი მიერ გამოცემული გზამკვლევი, რომელშიც აქცენტი კეთდება, თუ როგორია  სახელმწიფოს პლიტიკა, რუსეთთან მიმართებაში და კონფლიქტებთან დაკავშირებით. 

ცნობები საქართველოს და კავკასიის შესახებ

ცნობები საქართველოს და კავკასიის შესახებ

მოგზაურობა და გამოკვლევები თანამედროვე ევროპულ რუსეთში, ფინეთში, ციმბირში, კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ნიუ-იორკი 1902

უსაფრთხოება ბუნებაში მოგზაურობისას

უსაფრთხოება ბუნებაში მოგზაურობისას

ეკოტურიზმი, ანუ ბუნებაში მოგზაურობაზე ორიენტირებული ტურიზმი, მთელ მსოფლიოში თანდათან უფრო პოპულარული ხდება. საქართველოს ბუნება, რელიეფი, კლიმატი .....

საქართველოს გიდი - დახვედრა, მისალმება, დამშვიდობება

საქართველოს გიდი - დახვედრა, მისალმება, დამშვიდობება

წინამდებარე ნაშრომი „ საქართველოს გიდი - დახვედრა, მისალმება, დამშვიდობება“ წარმოადგენს გიდის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს, რომლიც მომზადებული ორგანიზაცია „ჯეო ტურზმის მიერ და წარმოდგენს სერის წიგნებისა „საქართველოს გიდი“ -ს პირველ ნაწილს. 

ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი

ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი

”ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”. ამ წიგნის შექმნაზე მეცნიერები 20 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. ლექსიკონი შედგება წინასიტყვაობის, საძიებელის, ანბანზე დალაგებული სტატიების, ბიბლიოგრაფიისა და შემოკლებათა განმარტებებისაგან. საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლების შესახებ ამგვარი ინოვაციური ნაშრომი აქამდე არ შექმნილა.

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

პირველადი გადაუდებელი დახმარება

წარმოდგენილი  სასწავლო რესურსი   არის  სახელმძღვანელო, რომელიც   შემუშავებულია   სსიპ განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრის  დაკვეთით, პროფესიული განათლების  მესამე საფეხურის მოდულის „პირველადი გადაუდებელი დახმარების’ მხედვით.

წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში

წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში

ავტორი - სერგის კაკაბაძე
წმინდა ნინო და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიაში
ლექცია, წაკითხული ტფილისში 14 იანვარს 1914 წელს 

How to Start a Tour Guiding Business

Creator: Mitchell, G. E.
Edition: Third Edition, Revised: May 2005
Copyright 1992, 2001, 2005 by The GEM Institute of Travel Career Development
Format: El – Books 
Subjects: Tourism , Guide
Hardcover: 298 pages
Language: English

გიდის პროფესია

გიდის პროფესია

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს გიდის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს. იგი შედგება ორი ნაწილისაგან: