ტრანსპორტირება სახელმძღვანელოები

ტურისტული ელ. წიგნების ყველაზე დიდი არჩევანი

English for Logistics e-book

English for Logistics e-book

Paper back: 94 pages
Publisher: Oxford Univ Pr; Pap/Cdr edition (January 14, 2011)
Language: English 
Series: Express Series: Oxford Business English
Author: Marion Grussendorf
Format: PDF

ლოჯისტიკა

ლოჯისტიკა

სახელმძღვანელოში განხილულია ლოგისტიკის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები, კერძოდ, აღწერილია ლოგისტიკის არსი და ამოცანები, ლოგისტიკის კონცეფცია და ფუნქციები, სერვისი და მომსახურების დონის მაჩვენებლები ლოგისტიკურ სისტემაში.

სატრანსპორტო ლოჯისტიკა

სატრანსპორტო ლოჯისტიკის სახელმძღვანელოს დამკვეთია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.